आमचे संस्थेच्या कोतोली शाखेतील संगणक व टंकलेखन विभागासाठी शिक्षिका पाहिजेत.

mastermind